سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

تئوری  سازمان صنعتی

تئـوری سازمان صنعتی توسط محققـان حوزه ی مدیریت استراتژیک و با تاکید بر            تاثیـر برجسته ی ساختـار صنعت روی عملکـرد سازمان توسعه پیدا نمود                                          [37, 38,39,31]. این تئوری یک مدل سیستماتیک برای مطالعه سطوح رقابتی صنعت ارائه داده و یک رویکرد روش شناختی جدید برای پژوهش در حوزه مدیریت استراتژیک به شمار می رود [40]. در تئوری سازمان صنعتی، یک شرکت به عنوان مجموعه ای از فعالیت های استراتژیک در نظر گرفته  می گردد که هدف اش سازگاری با محیط های صنعت از طریق جستجوی جایگاه جذاب در بازار می باشد [41, p. 907]. مزیت رقابتی که از این جایگاه جذاب حاصل می گردد بوسیله ی چگونگی مواجهه شرکت با نیروهای رقابتی خارجی تعیین می گردد.[42]  یکی از پارادایم های مهم در تئوری سازمان صنعتی را می توان مدل پنج نیروی رقابتی پورتر دانست که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

2-2-2) مدل پنج نیروی رقابتی پورتر

مدل رقابتی پورتر به عنوان یک چارچوب تحلیلی برای طبقه بندی و ارزیابی شدت رقابت و سطح سود آوری در یک صنعت شناخته می گردد و همچنین به شرکت ها کمک می کند تا راه های مقابله با نیروهای رقابتی را بیابند و یا بر این نیروهای رقابتی تاثیر گذار باشند [31].

اجزای مدل رقابتی پورتر عبارتند از:

رقبای صنعت، تازه واردها، تامین کنندگان، خریداران و کالاهای جایگزین

مدل پورتر در شکل 2-2 قابل نظاره می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

هدف کلی انجام این پژوهش، یکپارچه سازی مدل کسب و کار و CSR به مقصود خلق یک سازمان مسئول می باشد که این هدف کلی را می توان به اهداف خرد زیر تقسیم نمود:

  1. مطالعه تأثیر ذینفعان در فرآیند یکپارچه سازی مدل کسب و کار و CSR
  2. مطالعه تاثیر مدل کسب و کار با رویکرد CSR بر مزیت رقابتی سازمان