سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

4 فرصت های رشد

مطالعات صورت گرفته توسط اسمیت و واتز[1](1992) بیانگر آن می باشد که مسئله عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های با فرصت رشد بیشتر، شدیدتر خواهد بود. به عقیده گیور و گیور[2] (1993)فرصت های رشد بیانگر اندازه قابلیت دسترسی به پروژه های سرمایه گذاری سودآور و یا ایجاد موانع برای ورود به صنعت خاص می باشد. شرکت های با چشم اندازهای آتی مطلوب، همواره دارای مزایای رقابتی نظیر محصولات منحصر به فرد و یا سهم عمده در بازار محصولات خود می باشند، پس، این شرکتها برای حفظ مزایای رقابتی و همچنین به منظورجلوگیری از ورود رقبای جدید به این بازارها و یا جلوگیری از افزایش رقابت با رقبای موجود، تمایل چندانی به ارایه و افشای کامل اطلاعات عملیاتی حساس خود ندارند. [12]

(2-6-5 تعداد تحلیلگران پی گیر شرکت

شواهد تجربی موجود همواره بر این نکته تأکید دارند که بین عدم تقارن اطلاعاتی و اندازه پی گیری شرکت از سوی تحلیل گران ارتباط معکوسی هست. تحلیل گران مالی، به عنوان افراد حرفه ای که همواره در جست وجوی اطلاعات شرکت ها می باشند تأثیر مهمی را در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی اعمال می نمایند، این امر با ارائه دو نوع عمده خدمات از سوی آن ها به شرکت کنندگان در بازار تحقق می یابد نخست این که آنها اطلاعات پیچیده شرکت ها را به گونه ای گردآوری و پردازش می نمایند که به آسانی توسط سرمایه گذاران بی تجربه قابل فهم می باشد از سویی دیگر آنها اطلاعاتی را فراهم می نمایند که هنوز به گونه گسترده در بازار انتشار نیافته می باشد. از اینرو با افزایش تعداد تحلیلگران پی گیر یک شرکت این انتظار هست که اندازه عرضه اطلاعات در مورد آن شرکت نیز افزایش یابد که این به نوبه خود بیانگر عدم تقارن اطلاعاتی کمتر در مورد یک شرکت می باشد. [12]

(2-6-6تعداد سهام داران شرکت

آلن[3] (1993) بازار سهام را به عنوان مکانی تعریف می کند که در آن اطلاعات همه سهام داران یک جا جمع  می گردد ، بعضی سهام داران اطلاعات را با صرف هزینه و گروهی دیگر به صورت مجانی کسب می نمایند. پس هر اندازه تعداد سهام داران یک شرکت بیشتر باشد اندازه اطلاعات موجود در بازار نیز افزایش یافته و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد. [12]

[1] Smith & Watts

[2] Gieuor & Gieuor

[3] Allen

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از اجراء :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف از انجام پژوهش پیش رو مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می باشد.

در واقع هدف از انجام این پژوهش رامی توان پاسخ به سوالات زیر دانست:

– آیا عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی ارتباط معناداری دارد؟

– در صورت وجود ارتباط این ارتباط چگونه می باشد؟

– آیا می توان با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی ریسک نقدینگی را نیز تحت کنترل در آورد؟

– …