سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان 

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل استرس روانی لازاروس و همکاران

طبق نظریه لازاروس (1984) ماهیت استرس تغییر و فرایند می باشد و بیشتر رویارویی استرس زا از طریق فرآیندی سه مرحله انجام می شود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مرحله اول : مرحله پیش بینی که در این مرحله فرد بایستی برای رویداد استرس زا آماده باشد و فکر کند که به چه چیزی شبیه می باشد و چه پیامد هایی ممکن می باشد به همراه داشته باشد.

مرحله دوم :مرحله انتظار در این مرحله شخص می کوشد که با رویداد استرس زا کنار بیاید مرحله انتظار ، شامل زمانی می باشد که فرد منتظر پس خوراند می باشد که آیا پاسخ های کنار آمدن وی کافی می باشد یا خیر .

مرحله سوم : مرحله پیامد که شامل روبرو شدن فرد و واکنش های وی به پیامد موفق یا نا موفق پاسخ کنار آمدنش می باشد .

لازاروس با طرح نظام ارزیابی شناختی ، آغاز گر دوران تفکر تعالی گرا بود. او محرک های محیطی و واکنش های فردی را دو عامل فعال بر یکدیگر معرفی نمود اما معتقد بود که هیچ کدام از آن ها به تنهایی مبین استرس نیستند بلکه در این زمینه کیفیت و ارتباط بین این دو عامل از اهمیت بر خوردار می باشد. (افروز ، 1387؛24)

3-10-2-2 مدل هولفر و راهه

هولفر و راهه (1967) پژوهش مفصلی را در مورد اثرات رویدادهای مهم زندگی انجام دادند، در انجام این پژوهش ابزاری برای اندازه گیری رویدادهای مهم زندگی به کار گرفته گردید که به مقیاس “درجه بندی سازگاری مجدد اجتماعی [1](SRRS)” معروف می باشد .

در واقع هدف هولمز و راهه از رویدادهای مهم زندگی ، رویدادهای  تغییر زندگی بود و مقصود از رویدادهای تغییر زندگی هر رویدادی بود که شخص را مجبور می نمود در زندگی روزمره خود با تغییر بنیادی که به سازگاری مجدد و انطباق رفتاری نیاز دارد مواجه گردد . از دیدگاه هولمز و راهه رویدادهای مهم زندگی از دو طریق انجام می گیرد.

روش اول : از افراد خواسته می گردد که رویدادهایی را که در طول یک دوره زمانی خاص تجربه کرده اند اظهار کنند که به فهرست زمانی تجربه های اخیر[2](SRE) معروف می باشد .

روش دوم :که در این روش از مقیاس درجه بندی سازگاری مجدداجتماعی (SSRS) بهره گیری می گردد.

[1]Social Redjustment Rating Scale

[2][2]Schedule of Recent Experiences

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1  اهداف پژوهش

1-3-1 هداف اصلی

تبیین تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان

2-3-1  اهداف فرعی

  • تعیین تاثیر استرس شغلی بر عملکرد کارکنان
  • تعیین تاثیر  بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان
  • تعیین تاثیر استرس شغلی و عملکرد کارکنان با عامل میانجی بی تفاوتی کارکنان