سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

انتظارات ذینفعان

بسیاری از محققان انتظارات را با علاقمندی ها و یا نیازهای ذینفعان یکسان در نظر گرفته و مفاهیم جداگانه ای برای آنها تعریف نکرده اند. فریمن و همکاران عنوان می کنند که کسب وکار کوشش دارد تا گزاره ی ارزشی را ایجاد کند که نیازها و انتظارات گروه مشخصی از ذینفعان را مرتفع سازد [9]. آنها در جایی دیگر تحلیل ذینفعان را «فرآیند تحلیل انتظارات گروه های مختلفی که سازمان با آنها تعامل دارد» تعریف می کنند [9, p.36].

بر اساس نظر وود و جونز [24] ذینفعان بر منبای علاقمندی های ویژه ی خود و سطح مشارکت در یک سازمان ممکن می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. انتظاراتی را (که ممکن می باشد این انتظارات واضح و عیان و یا ضمنی و نا عیان باشند) در خصوص عملکرد سازمانی بنا نهند؛
  2. تاثیرات رفتارهای سازمان را تجربه کنند (با یا بدون آگاهی از منبع آن)؛
  3. تاثیرات یا تاثیرات بالقوه ی رفتارهای سازمان را بر اساس علاقمندی های خود و یا تناسب و هماهنگی رفتار های سازمان را با انتظارات خود ارزیابی نمایند؛ و
  4. بر اساس علاقمندی ها، انتظارات و تجربیات و/یا ارزیابی های خود اقدام کنند.

اسلون[1][22]  فرآیند های مشارکت ذینفعان را مکانیسم های دریافتی برای بدست آوردن اطلاعات درمورد ی علاقمندی ها و انتظارات ذینفان می داند.

2-4-6) ارزش های ذینفعان

اساس کسب و کار درمورد ی چگونگی تعامل مشتریان، تامین کنندگان، کارکنان، تامین کنندگان مالی مانند سهامداران و بانک ها، انجمن ها و مدیران برای خلق ارزش می باشد و درک کسب و کار به معنای درک چگونگی کارکرد این تعاملات و ارتباطات می باشد [20]. اما آن چیز که بایستی به آن توجه نمود آن می باشد که ارزش یک مفهوم نسبی بوده و ارزش حاصل از یک نتیجه یا اقدام برای افراد مختلف یکسان نیست و در واقع هر شخصی از زاویه ی دید خود به آن می نگرد.

هالبروک[2] [14] ارزش را به عنوان یک تجربه ی نسبی تعاملی از رجحان ها تعریف می کند و اظهار می کند که ارزش تعاملی می باشد زیرا که تنها زمانی ایجاد می گردد که یک سازمان و ذینفعان اش با هم مشارکت نمایند؛ مبتنی بر رجحان ها می باشد زیرا که مردم عملکرد های سازمان را به صورت خوب/بد، مثبت/منفی یا مطلوب/غیر مطلوب قضاوت می کنند و در نهایت نسبی می باشد زیرا که افراد آن را به شکل های متفاوتی ارزیابی می کنند [15]. فرو و پین[3] [98] عقیده دارند ذینفعان مختلف  توجه های مختلفی در مورد این که چه چیزی برای آنها ارزشمند می باشد دارند و این توجه ها بر اساس دانش، اهداف و پیش زمینه های آنان شکل می گیرد.

ضروری می باشد که سه ایده ی مرتبط به هم را در خصوص ذینفعان به خاطر داشته باشیم:

  1. هیچ ذینفعی به صورت منفرد و تنها در فرآیند خلق ارزش قرار نمی گیرد؛
  2. مسئولیت اولیه ی مدیران اجرایی خلق حداکثر ارزش ممکن برای ذینفعان می باشد؛ و
  3. ذینفعان نام، چهره و فرزند دارند بدین معنی که آنها بشر هستند [20].

[1] Sloan

[2] Holbrook

[3] Frow & Payne

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

هدف کلی انجام این پژوهش، یکپارچه سازی مدل کسب و کار و CSR به مقصود خلق یک سازمان مسئول می باشد که این هدف کلی را می توان به اهداف خرد زیر تقسیم نمود:

  1. مطالعه تأثیر ذینفعان در فرآیند یکپارچه سازی مدل کسب و کار و CSR
  2. مطالعه تاثیر مدل کسب و کار با رویکرد CSR بر مزیت رقابتی سازمان