سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان 

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل ضعف بدنی

بر اساس این نظریه ، آن چیز که استرس و یک اختلال روانی و فیزیکی را به هم پیوند می دهد ضعف در یک اندام جسمی خاصی می باشد. بر اساس این نظریه بدن بشر مانند یک تایر که از نازک ترین قسمت خود هوا را بیرون می دهد اقدام می کند و به عنوان مثال یک دستگاه تنفس می باشد که خود را مستعد ابتلا به آسم نماید ، همچنین این نظریه بر این اصل استوار می باشد که بیماری ، ناشی از تعامل بین فیزیولوژی مشخص واسترس خواهد بود. (افروز ،1387؛28 )

5-10-2-2  مدل پاسخ

این مدل اساس تاکید بر پاسخ ارگانیسم دارد به بیانی دیگر پاسخ های خاصی هستند که انعکاس یک جایگاه را روی فردی که تحت فشار و استرس قرار دارند تعیین می کند. سلیه معتقد بود خواست هایی که بدن با آن روبرو می گردد خواه درونی خواه بیرونی ، هرچه باشند پاسخ فردی که در معرض استرس قرار می گیرد از الگوی عام و یکسانی پیروی می کند و این الگوی معین را سندرم سازگاری عمومی نامید(GAS) .  لذا می توان نتیجه گرفت که این سندرم تطابقی مثالی از مفهوم اساسی پاسخ استرس می باشد.

6-10-2-2  مدل شرطی سازی

مدل شرطی سازی کلاسیک عامل تحریک یا تشدید بیماری می باشد نه عامل ایجاد آن به عنوان مثال فردی که به گروه گل حساسیت دارد و پیش روی حمله های آسم آسیب پذیر و مستعد می باشد ، می تواند از طرایق شرطی سازی کلاسیک به یک محرک که با گروه گل همراه شده و قبلا هم خنثی بوده می باشد نیز حساسیت پیدا کند (افروز ،1387؛31)

7-10-2-2 مدل محرک محیطی

این مدل بیانگر این مسئله می باشد که همه رویدادهای محیطی محرک و استرس زا هستند گرچه ممکن می باشد در بعضی ازافراد منجر به بروز پاسخ نشود، به اظهار دیگر استرس از محیط به فرد منتقل می گردد و در واقع استرسور های خارجی که فشار نام دارد ، برابر با مفهومی می باشد که از استرس در فیزیک و الکتریسیته به کار می رود اما مشکل مدل محرک محیطی این می باشد که اندازه گیری و تعریف “رویداد فشارزا” به چگونگی ارزش دادن فرد در پاسخ به آن هاست و مشکل مدل پاسخ ، عدم توانایی پیش بینی مستقل و جایگاه هایی که می تواند علائم استرس را ایجاد کند می باشد.

بر این اساس مدلی مفید، به نظر می رسد که هر دو عامل محرک و پاسخ را در نظر گرفته باشد و آن مدل استرس به عنوان کنش متقابل می باشد که اثر هر دو عامل را به گونه همزمان در نظر می گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1  اهداف پژوهش

1-3-1 هداف اصلی

تبیین تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان

2-3-1  اهداف فرعی

  • تعیین تاثیر استرس شغلی بر عملکرد کارکنان
  • تعیین تاثیر  بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان
  • تعیین تاثیر استرس شغلی و عملکرد کارکنان با عامل میانجی بی تفاوتی کارکنان