سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

تاثیر مستقیم:

تحقیقی که دال بر تاثیر مستقیم شیوه های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد می باشد در آغاز با 16 و سپس با 7 عامل به وسیله پفر ارائه گردید.پفر اظهار می کند که تاکید بر بعضی عوامل باعث افزایش مشارکت و توانمند سازی کارکنان و در نهایت افزایش عملکرد سازمان خواهد گردید. این شیوه های مدیریت منابع انسانی را در اصطلاح “بهترین روش ها” می گویند. ناگفته نماند که تاثیر سیستماتیک و یکپارجه تمام اجزا بر عملکرد سازمانی بیش از تاثیر مجموع تک تک اجزا بر عملکرد می باشد. (سینگ و دیگران،2012: 654)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب) تاثیر غیر مستقیم:

خط دیگری که ارتباط بین شیوه های مدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمانی را مورد مطالعه قرار دادند معتقد به ارتباط غیر مستقیم بوده و اظهار می دارند که شیوه های مدیریت منابع انسانی در بهترین حالت به و سیله متفیر های تعدیل گر به عملکرد سازمانی ارتباط می یابند این مسئله را در تحقیقات منابع انسانی جعبه سیاه[1] می نامند.محققان زیادی بدنبال یافتن متغیر های تعدیل گری هستند تا ارتباط مدیریت منابع انسانی- عملکرد سازمانی را تفسیر نمایند. نرخ جابجایی کارکنان ، بهره وری کارکنان، رضایت کارکنان و مشتریان،مدیریت دانش، تکنولوژی و فرهنگ سازمانی مانند متغیر هایی هستند که در تبیین این ارتباط مورد بهره گیری قرار گرفته اند.(همان:654)

موافقان و مخالفان رویکردهای تاثیر مستقیم و غیر مستقیم مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی:

رویکرد مستقیم تاثیر منابع انسانی برعملکرد سازمانی در بردارنده ی مجموعه ای از بهترین شیوه های مدیریت منابع انسانی می باشد که در هر شرایطی بدون در نظر داشتن شرایطی محیطی و نوع صنعت ها و سازمان ها به عنوان محرکان بهبود عملکرد سازمانی توصیه می شوند. این رویکرد با انتقادات فراوانی روبرو شده می باشد. به عنوان مثال: این رویکرد فقط به دنبال بهترین عملکرد می باشد در حالی که به سایر مولفه بهره وری سازمان توجه خاصی ندارد و از آن گذشته تحقیقاتی که متغیرهای تعهد سازمانی و دیگر متغیر ها به غیر از عملکرد مالی را مورد مطالعه قرار داده اند از نظر روش شناسی دارای اشکال می باشند.

رویکرد غیر مستقیم اظهار می داردکه دستیابی به سطح بالای عملکرد سازمانی وابستگی تام دارد به تناسب بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و سایر جنبه های  سازمانی. این رویکرد از نظر روش شناسی و اندازه گیری مورد انتقادات فراوانی قرار گرفته می باشد. محققان اظهار می کنند از آنجا که محیط بیرونی سازمان پویا و در حال تغییر می باشد بنایراین شیوه های مدیریت منابع انسانی نیز بایستی به گونه مداوم مورد مداقه قرار بگیرد مسئله بعدی آن می باشد که سازمان نمی تواند به گونه مداوم رفتار خود را به خاطر فشارهای محیطی با کارمندان تغییر داده و شیوه جدیدی در برخورد با آنان مورد بهره گیری قرار دهد.

[1]  Black-box

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف کلی از پژوهش حاضر مطالعه تاثیر شیوه های جهان شمول مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان می باشد. ارائه چارچوبی که مدیران منابع انسانی بتوانند ابزارهای مفهومی وعملیاتی مورد نیاز را برای ساختاردهی تأثیر ارزش آفرین خود ایجاد نمایند. پس اهداف جزئی این پژوهش به قرار زیر می باشد:

  • مطالعه ارتباط بین امنیت استخدامی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین استخدام گزینشی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین تیم های خودگردان، تمرکز زدایی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین جبران خدمت بالا مبتنی برعملکرد و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین آموزش گسترده و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین کاهش در تفاوت مقام و جایگاه وعملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین تسهیم اطلاعات و عملکرد سازمانی