سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

تئوری مبتنی بر منابع

ادیت پنروز[32]  در کتاب تئوری رشد شرکت به شناسایی منابع سازمانی به عنوان یک بخش اساسی پرداخته و زمینه ی اولیه دیدگاه مبتنی به منابع[1] را ایجاد کرده می باشد [46]. پنروز [32, p. 24] در کتاب خود چنین می گوید:

”یک سازمان چیزی بیش از یک واحد اداری و اجرایی می باشد؛ سازمان را می توان مجموعه ای از منابع تولیدی در دسترس کاربران مختلف و در طول زمان دانست که از طریق تصمیمات اجرایی تعیین می شوند. وقتی ما به کارکرد سازمان های تجاری خصوصی از این زاویه نگاه کنیم، اندازه ی سازمان بوسیله ی بعضی از معیارهای منابع تولیدی بکار گرفته شده توسط سازمان، بهتر قابل      اندازه گیری خواهد بود.“

رویکرد های پورتر و سازمان صنعتی بیشتر بر محیط و عوامل خارجی سازمان می باشد در حالیکه در تئوری مبتنی بر منابع سازمان بر عوامل و منابع داخلی خود جهت دستیابی به مزیت رقابتی تمرکز می کند.

تئوری مبتنی بر منابع در آغاز فقط به عنوان یک دیدگاه مطرح بود اما با توسعه ی آن توسط محققان و پژوهشگران مختلف تکامل یافته و به عنوان یک تئوری ارائه گردید [46].

تئوری مبتنی بر منابع پیش روی تئوری سازمان صنعتی بوده و سازمان را به عنوان مجموعه ی گسترده ای از منابعی در نظر می گیرد که در ذات خود ”هر چیزی که می تواند به عنوان یک نقطه ی قوت یا ضعف برای سازمان تصور گردد“ می باشند [33, p. 172]. با در نظر داشتن اینکه بحث اصلی در این تئوری در مورد منابع می باشد، تعریف منابع و دسته بندی آنها و کارکردهای آنها مهم فراوان  می باشد و بر همین اساس نویسندگان مختلفی در خصوص منابع سازمان به بحث و گفتگو پرداخته اند. مثال هایی که ورنرفلت[2] [33]  برای منابع بکار می برد عبارتند از: نام برند، دانش داخلی از تکنولوژی، استخدام کارکنان ماهر، تماس های تجاری[3]، ماشین آلات، روش های کارا، سرمایه و دارایی های ملموس و غیر ملموس[4].

بارنی [30, p. 101] سازمان را بدین شکل تعریف می کند:

«مجموعه منابع تولیدی شامل: همه ی دارایی ها، قابلیت ها، فرآیند های سازمانی، ویژگی های سازمان، اطلاعات، دانش و غیره که توسط سازمان کنترل شده و آن را قادر می سازد تا استراتژی های خود را که باعث بهبود کارایی و بهره وری آن می شوند، تشخیص داده و اجرا نماید.»

در تئوری مبتنی بر منابع تمرکز اصلی روی اهمیت سازمان به عنوان یک واحد تحلیلی اساسی می باشد و این پیش روی تئوری سازمان صنعتی می باشد که یک صنعت خاص را به عنوان واحد تحلیلی اساسی در نظر می گیرد [41].

بارنی [30] چارچوب [5]VRIN که مرتبط با منابع می باشند را توسعه داده و معتقد می باشد که برای این که منابع یک سازمان پتانسیل مزیت رقابتی را داشته باشند بایستی این چهار ویژگی را دارا باشند: آنها بایستی ارزشمند باشند تا از فرصت ها بهره گیری نموده و تهدیدات را خنثی نمایند، بایستی کمیاب باشند، قابل تقلید نباشند و زمانی که ارزشمند بوده اما کمیاب یا غیر قابل تقلید نیستند نباید جانشین های استراتژیک برای این منابع وجود داشته باشد.

گرنت[6] [47] عنوان می کند که بقاء[7] ، شفافیت[8] ،انتقال پذیری[9] و تکرار پذیری[10] چهار ویژگی اصلی منابعی هستند که مزیت رقابتی پایدار را تعیین می کنند. در حالی که امیت و شومیکر[11] [48] پیشنهاد می دهند که منابع بایستی  هشت معیار زیر را دنبال کنند: مکمل بودن[12]، کمیابی[13]، کم قابل داد و ستد بودن[14]، غیر قابل تقلید بودن[15]، قابل جانشینی محدود[16]،

[1] Resource-Based View

[2] Wernerfelt

[3] trade contact

[4] tangible and intangible assets

[5] valuable, rare, imperfectly imitable, non-substitutable

[6] Grant

[7] durability

[8] transparency

[9] transferability

[10] replicability

[11] Amit & Schoemaker

[12] complementarity

[13] scarcity

[14] low tradability

[15] inimitability

[16] limited substitutability

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

هدف کلی انجام این پژوهش، یکپارچه سازی مدل کسب و کار و CSR به مقصود خلق یک سازمان مسئول می باشد که این هدف کلی را می توان به اهداف خرد زیر تقسیم نمود:

  1. مطالعه تأثیر ذینفعان در فرآیند یکپارچه سازی مدل کسب و کار و CSR
  2. مطالعه تاثیر مدل کسب و کار با رویکرد CSR بر مزیت رقابتی سازمان