سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان 

قسمتی از متن پایان نامه :

1  تبیین واژه ها و اصطلاحات پژوهش

ارزیابی عملکرد کارکنان

عملکرد به معنای رفتارها و نتایج می باشد ، رفتارها از اقدام نشات می گیرند و عملکرد را از فکر به اقدام تبدیل می کند(حقیقی و دیگران ، 1388 ؛ 85) عملکرد کارکنان عبارت می باشد از به نتیجه رسانیدن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده ی نیروی انسانی گذاشته شده می باشد(کاسیو ، 1989 ؛205).

تعریف عملیاتی کارکنان: در این پژوهش تعریف عملیاتی عملکرد کارکنان برگرفته از پژوهش ماندانا کریمی بوده که شامل دانش و کیفیت ، ارتباط با همکاران ، ویژگی های فردی ، مهارت سرپرستی، خلاقیت و مشتری مداری می باشد.

استرس شغلی

استرس به معنی تحت فشار روانی قرار گرفتن تعریف شده می باشد. استرس واکنش بدنی ، ذهنی و شیمیایی بدن در برابر رویدادهایی می باشد که موجب ترس ، هیجان ، دست پاچگی، احساس خطر یا خشم می شوند.(شفر ، 1370)  استرس شغلی را برانگیختگی ذهنی و  بدنی می دانند که حاصل شرایط فیزیکی یا روان شناختی مرتبط با شغل می باشد.(لواسانی ، 1387، 73)  .

مقصود از استرس شغلی در این پژوهش ،سه نوع استرس موجود در محیط کار به نام های استرس محیط فیزیکی ، استرس ابهام تأثیر و استرس تضاد تأثیر مطرح شده توسط هلریگل و اسلوکام می باشد.(مقیمی ،1368)

بی تفاوتی سازمانی

در بعضی از موارد گوشه گیری و فرار از جایگاه مخاطره آمیز منطقی ترین روش مقابله با ناکامی های زندگی می باشد.گوشه گیری بعضی اوقات جنبه ی غیر معقول به خود میگیرد و باعث جدایی فرد منزوی از واقعیات شده و عیان شدن مجدد تمایلات و امید و آرزوها را از میان می برد و زمانی نیز روش بی تفاوتی هرگونه علاقه مندی را از بین می برد و در این صورت فرد خود را از عامل یا عوامل ایجاد کننده ناکامی یا شرایط ناکام کننده دور می کند و در ازاء ، پاسخ هیجانی ، در ظاهر نسبت به مانع یا سرنوشت خود بی تفاوت می ماند (احمدوند ، 1368 ؛132).

بی­تفاوتی سازمانی: حالتی را که وقوع یا عدم وقوع پدیده های پیرامونی و مشخصا تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمان و یا موفقیت و شکست سازمان برای یک یا گروهی از اعضا تفاوت نکند را بی­تفاوتی سازمانی نامیده­اند(زواره ، 1374 ، 67).

در این پژوهش بی تفاوتی سازمان حالتیست که کارکنان نسبت به موفقیت های سازمان بی تفاوت هستند و تنها برای حقوق کار می کنند، سطح کاری آنها در اندازه ای می باشد که مانع اخراجشان می گردد که شامل پنج بعد بی تفاوتی نسبت به مدیر مولفه های آن(بصورت فرار از پاسخگویی ، همراهی نکردن با مدیران ، برخورد نامناسب با مدیر) ، و بی تفاوتی نسبت به همکار (بصورت کاهش همکاری با همکار ، برخورد نامناسب با همکار)، و بی تفاوتی نسبت به کار (بصورت اهمیت ندادن به بهره وری ، بدبینی نسبت به خود کار) ، بی تفاوتی نسبت به ارباب رجوع  (بصورت در اولویت ندانستن ارباب رجوع ، سردرگم کردن عمدی ارباب رجوع ، از طریق برخورد نامناسب با ارباب رجوع) و بی تفاوتی به سازمان(بصورت کاهش مسئولیت پذیری فردی ، افزایش بی دلیل هزینه های سازمانی) می باشد(کئف،2003؛27).

 

اختصار فصل اول

فصل اول هر پایان نامه به ذکر اظهار مسئله، ضرورت و اهمیت انجام پژوهش و سایر مسائل مرتبط در این زمینه می­پردازد. این کار پژوهشی نیز از این اصل مستثنی نبوده می باشد. در این فصل آغاز با ذکر اظهار مسئله شروع شده و ضمن اظهار ضرورت انجام پژوهش، اهداف ، فرضیات و سوالات پژوهش به اظهار چارچوب نظری و بعد از آن مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده می باشد. این فصل با روش شناسی پژوهش ادامه یافته می باشد. در این قسمت به اظهار روش پژوهش ، روش گردآوری داده ها و جامعه آماری ، قلمرو مکانی ، قلمرو زمانی ، روش تحلیل داده ها پرداخته شده می باشد. در هر کار پژوهشی اصلاحات و وازگان تخصصی به صورت اختصار در فصل اول تبیین داده می­گردد که در این فصل در ادامه روش شناسی پژوهش، ذکر گردیده می باشد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1  اهداف پژوهش

1-3-1 هداف اصلی

تبیین تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان

2-3-1  اهداف فرعی

  • تعیین تاثیر استرس شغلی بر عملکرد کارکنان
  • تعیین تاثیر  بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان
  • تعیین تاثیر استرس شغلی و عملکرد کارکنان با عامل میانجی بی تفاوتی کارکنان