سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مدل های پژوهش :

1-10-1) مدل اول :

در پژوهش حاضر مدل زیر برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و یافتن داده های مناسب برای پشتیبانی فرضیه اول ارائه می گردد :

+ +

در مدل فوق  شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بصورت درصدی در شرکت می باشد.

حجم مبادلات سهام i  در سالt  می باشد.

تعداد دفعات مبادلات انجام شده روی سهام i در سال t  می باشد.

اندازه ریسک نقدینگی سهام شرکتi در سال t می باشد.

اندازه نقدینگی بازار در سال t  می باشد.

اندازه ریسک نقدینگی بازار در سال t می باشد.

اندازه شرکت i  در انتهای سال t  می باشد.

قیمت سهام i در انتهای سال t می باشد.

 

2-10-1)  مدل دوم:

پژوهش حاضر مدل دوم را برای آزمون اثرات نهایی ریسک نقدینگی روی مازاد بازده سهام بعد از کنترل فاکتورهای ریسک بازار همچون اندازه ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و غیره ارائه می نماید:

++

در مدل فوق  مازاد بازده سهام شرکت i در سالt می باشد.

اندازه نقدشوندگی سهام شرکت i در سال t می باشد.ر ساد بازده پرتفوی

اندازه ریسک نقدینگی سهام شرکتi در سال t می باشد.

اندازه نقدینگی بازار در سال t  می باشد.

اندازه ریسک نقدینگی بازار در سال t می باشد.

مازاد بازده پرتفوی بازاردر سال t می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اختلاف میان بازده سهام پرتفوی سهام شرکتهای کوچک و پرتفوی سهام شرکت های بزرگ در سال t می باشد.

اختلاف میان بازده سهام پرتفوی سهام شرکتهای با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین و پرتفوی سهام شرکت های با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالادر سال t  می باشد.

اختلاف میان بازده سهام پرتفوی سهام بازنده و پرتفوی سهام برنده در سال t می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از اجراء :

هدف از انجام پژوهش پیش رو مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می باشد.

در واقع هدف از انجام این پژوهش رامی توان پاسخ به سوالات زیر دانست:

– آیا عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی ارتباط معناداری دارد؟

– در صورت وجود ارتباط این ارتباط چگونه می باشد؟

– آیا می توان با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی ریسک نقدینگی را نیز تحت کنترل در آورد؟

– …