سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی دانشکده و مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

برنامه درسی آرمانی[1]

این برنامه از نظریات متخصصان، صاحبنظران، سیاست گزاران و کمیته­های ویژه تشکیل شده می باشد. سطح آرمانی، اولین سطح در برنامه درسی می­باشد که وضع مطلوب را ترسیم می­کند.

 

2-برنامه درسی مکتوب[2]

قسمتی از برنامه درسی می­باشد که به شکل کتاب درسی در می­آید و توسط معلمان به دانش­آموزان تدریس و آموزش داده می­گردد.

 

3-برنامه درسی طرفداری شده[3]

شامل کلیه­ی فعالیت­هایی مانند تنظیم جداول زمانی، تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز و خدمات کارکنان آموزشی و مدیریت برای طرفداری از برنامه درسی می باشد.

4-برنامه درسی اجرا شده[4]

برنامه­ای می باشد که معلم مجری آن می باشد و در تدریس خود در سر کلاس درس، به انتخاب خود مفاهیمی از برنامه را اجرا و تدریس می­کند و از بعضی مفاهیم دیگر چشم پوشی می­کند.

 

5-برنامه درسی آزمون شده[5]

بخشی از برنامه درسی می باشد که مورد ارزیابی و امتحان قرار می­گیرد و همچنین آن قسمت از برنامه می باشد که تدریس می­گردد و بعد از پایان تدریس و آموزش ارزیابی می­گردد.

 

6-برنامه درسی یادگرفته شده[6]

مقصود از این برنامه، این می باشد که معلوم گردد که دانش­آموزان از برنامه­های درسی تهیه شده و کتب به چه اندازه توانسته­اند یاد بگیرند. در واقع موفقیت برنامه در اندازه یادگیری دانش­آموزان می باشد.

 

7-برنامه درسی پنهان[7]

برنامه درسی پنهان را مجموعه­ای از پیام­هایی در ارتباط با دانش، ارزش­ها، هنجارهای رفتاری و توجه­هایی می­داند که یادگیرنده­ها از کانال جریانات آموزشی یاد نگرفته­اند. بسیاری از تجارب و فعالیت­های یادگیری دانش­آموزان که حاصل تعامل پویا و فعال دانش­آموزان با محیط آموزشی و اجتماعی مدرسه می­باشد، جزء آموخته­های غیر تعمدی، قصد نشده و برنامه درسی پنهان به حساب می­آید (گوردون[8]،1882).

 

8-برنامه درسی پوچ[9]

مفهومی می باشد که هدف آن جلب توجه دست اندرکاران و تصمیم­ گیرندگان برنامه درسی به تأمل و اندیشه درمورد آن چیز که از دستور کار نظام آموزشی و از حوزه برنامه درسی رسمی حذف می­شوند، می­باشد (میلر[10]، 1383).

[1] – Ideal Curriculum

[2] – Written Curriculum

[3] – Supported Curriculum

[4] – Implemented Curriculum

[5] – Tested Curriculum

[6] – Learned Curriculum

[7] – Hidden Curriculum

[8] -Gordon

[9] – Null Curriculum

[10] -Miller

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-       اهداف پژوهش

1-3-1-اهداف کلی:  

1-تعیین کیفیت برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شیراز

  • تعیین کیفیت محیط حمایتی دانشکده در دانشگاه شیراز
  • تعیین کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز
  • مطالعه ارتباط بین کیفیت برنامه درسی اجرا شده، کیفیت محیط حمایتی دانشکده و کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز

5-مطالعه قدرت کیفیت برنامه درسی اجرا شده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

6-مطالعه قدرت کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

7- مطالعه قدرت همزمان کیفیت برنامه درسی اجرا شده و کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

 

1-3-2- اهداف جزئی:

  • مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت برنامه درسی اجرا شده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت محیط حمایتی دانشکده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.
  • مقایسه مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.