سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

علاقمندی های ذینفعان

هنگامی که بحث علاقمندی های ذینفعان به میان می آید محققان مختلف رویکرد های متفاوتی به این موضوع دارند. سویج و همکاران عقیده دارند که ذینفعان را می توان برحسب علاقمندی های آنان تعریف نمود که این علاقمندی ها می توانند شکل های مختلف شامل حقوق (قانونی یا اخلاقی)، مالکیت یا مالکیت قانونی را به خود بگیرند: ذینفعان مجریان اجتماعی هستند که یک سهم           (یا علاقمندی) در اعمال سازمان دارند زیرا تحت تاثیر رفتار های سازمان (مفید یا مضر) قرار       می گیرند [85].

بسیاری از محققان بر ایجاد تعادل بین ذینفعان تاکید دارند و بعضی نیز از ارتباط ی جایگزینی طرفداری می کنند و آن چیز که که اغلب در اقدام اتفاق می افتد نیز حذف یک ذینفع به خاطر ذینفع دیگر و یا نادیده گرفتن انتظارات بعضی از ذینفعان برای برآوردن انتظارات ذینفعان دیگر می باشد. یافتن راهی که با علاقمندی های تمام ذینفعان منطبق باشد همیشه آسان نیست و جایگزین کردن یکی به جای دیگری معمولاً ساده ترین راه می باشد [20]. البته بین علاقمندی های ذینفعان تضادهایی هست اما این تضادها بایستی برطرف شوند تا ذینفعان از معامله خارج نشوند و یا در حالت بدتر آن از فرآیند های سیاسی برای تخصیص ارزش ها به خود و یا کنترل ارزش های خلق شده برای دیگران بهره گیری نکنند [88].

فریمن معتقد می باشد مدیریت ذینفعان به معنای خلق بیشترین ارزش ممکن برای ذینفعان، بدون متوسل شدن به ارتباط ی جایگزینی می باشد [20] . نظر فرومن آن می باشد که ذینفعان کوشش می کنند تا از طریق مدیریت کردن سازمان به علاقمندی هایشان دست یابند [82]. با این رویکرد ذینفعان مجریان منطقی ای هستند که از طریق مطلوبیت اعمالشان (بر حسب نائل شدن به علاقمندی های خودشان) تحریک به اقدام می شوند پس ارتباط مفهومی شفافی بین علاقمندی ها و اعمال ذینفعان در ادبیات ذینفعان هست [89].  وقتی انتظارات یک گروه از ذینفعان برآورده نمی گردد، آنها یا سازمان را به قصد وارد شدن به شبکه ی دیگری که رضایت خاطر آنها را فراهم سازد ترک می کنند و یا به ریسک های کارآفرینانه دست می زنند.[20]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هیچ تردیدی وجود ندارد که بین علاقمندی های سهامداران، مشتریان، تامین کنندگان، کارکنان و انجمن ها و سایر ذینفعان یک سازمان تضاد هست [90]. اما همان گونه که بین بعضی از انتظارات و علاقمندی های ذینفعان تضاد هست، ممکن می باشد آنها علاقمندی های مشترکی نیز با یکدیگر داشته باشند. اگر از زاویه ی دید اقتصاد دانان نگاه کنیم، ارتباط ی جایگزینی همیشه هست و با منابع محدودی که در اختیار داریم می توانیم تعداد مشخصی سیب و پرتغال تولید کنیم و تعداد سیب بیشتر به معنی تعداد پرتغال کمتر می باشد؛ این روابط جایگزینی درون توابع مطلوبیت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ساخته می شوند[20] . از زاویه ی دید مدیریتی، اگر مدیران در جستجوی ارتباط ی جایگزینی بین ذینفعان باشند، ارتباط ی جایگزینی ایجاد خواهند نمود و ممکن می باشد هیچگاه نتوانند نقاط حساس را که حاکی از علاقمندی های مشترک همه ی ذینفعان کلیدی می باشد، بیابند [20].

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

هدف کلی انجام این پژوهش، یکپارچه سازی مدل کسب و کار و CSR به مقصود خلق یک سازمان مسئول می باشد که این هدف کلی را می توان به اهداف خرد زیر تقسیم نمود:

  1. مطالعه تأثیر ذینفعان در فرآیند یکپارچه سازی مدل کسب و کار و CSR
  2. مطالعه تاثیر مدل کسب و کار با رویکرد CSR بر مزیت رقابتی سازمان