سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی دانشکده و مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

عنصر6) فعالیت­های خود مدیریتی و انضباط مثبت در سطح دانشگاه:

که تقویت­های مثبت روزانه و تدریس عیان انتظارات رفتاری، فعالیت­های خود مدیریتی و مهارت­های اجتماعی در راستای طرفداری سیستماتیک برای اجرای منصفانه و نامتناقض قوانین را فراهم می­آورد.

عنصر7) مشارکت فعال دانشجو، کارکنان، خانواده و اجتماع : که شامل احساس و ادراک یک جامعه یادگیری با فرصت­های معنادار برای مشارکت تمام بخش­های جامعه می­باشد.

محیط­های دانشگاه هنگامی که توسط دانشجویان مورد ملاحظه و ادراک قرار می­گیرند، این مزیت را دارد که محیط از دید و منظر شرکت کنندگان واقعی و حقیقی آن، توصیف می­گردد. دانشجویان ایده و نظر مفید و خوبی به مقصود قضاوت در مورد کلاس­ها دارند، زیرا آنها با چندین محیط یادگیری مواجه شده­اند و در کلاس از زمان کافی برای ابراز عقاید دقیق و صحیح خود، برخوردار هستند. ادبیات مربوط به این حیطه، در قالب موضوعات زیر ارائه می­گردد.

  • مفاهیم و تعاریف
  • ادراک دانشجویان از محیط یادگیری دانشگاه
  • تأثیر محیط یادگیری دانشگاه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان.

کلاس، یک محیط یادگیری می باشد که در آن بین استادان، دانشجویان و وقوع یادگیری، تعامل، صورت می­گیرد. محیط یادگیری بایستی ماهیتاً دانش­ ساز[1] باشد و یادگیرندگان را در معناسازی یا استدلال، مشارکت دهد. دِیو[2] (1965) محیط آموزشی یا محیط دانشگاه را به عنوان شرایط، فرآیندها و محرک­های روانشناسی که موفقیت را تحت تأثیر قرار می­دهد، تعریف می­کند. محیط دانشگاه به اندازه کمیت و کیفیت طرفداری شناختی، خلاقانه و اجتماعی تصریح می­کند که در طول دوران زندگی در دانشگاه، بر حسب تعامل استاد با دانشجو، در دسترس افراد قرار می­گیرد. محیط کلاس شامل طرفداری استاد، مواد تدریس، وظیفه مداری، گروه، عادت­های مطالعه، مشارکت، یکدلی، اختلاف، عدم مشارکت و غیره می­باشد.

آستین (1984) در مدل خود بر مشارکت دانشجو و مسئولیت دانشگاه برای بهبود بقای دانشجو تمرکز می‌نماید. مشارکت دانشجو یعنی اندازه انرژی فیزیکی و روانی که وی به تجربه تحصیلی خود اختصاص می‌دهد. بقاء در این مدل تحت تأثیر سیاست­ها و تجارب آموزشی می باشد که دانشجو را وادار به کوشش و صرف انرژی می‌کنند. این تئوری در کوشش برای مطالعه تأثیرات محیطی در رشد دانشجو بوده و معتقد می باشد که رویه‌های سازمانی می‌توانند تأثیر مستقیمی بر یادگیری و رشد دانشجو داشته باشند، برای مثال حضور منظم در کلاس می‌تواند تأثیر مستقیمی بر زمان و اندازه کوشش دانشجو در کلاس داشته باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پاسکارلا[3] (1980) براساس کار خود و سایرین (لیسی[4]، 1978 ;پیس[5]، 1979) مدلی ارائه نمود که بقاء را تابعی از تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم 5 مجموعه اصلی متغیرها می‌داند. وی در مدلش ویژگی‌های زمینه‌ای دانشجو را با محیط سازمانی ترکیب می کند تا اندازه تأثیر آنها بر تعاملات دانشجو با همسالان، کارکنان و هیئت علمی را بسنجد، به تعبیری این تعاملات بر کوشش دانشجو تأثیر می‌گذارند تا اندازه احتمال بقاء و موفقیت دانشجو را تعیین نمایند. در مدل انتظار-ظرفیت روبینسون ادراک شخص از محیط و ارزش مشارکت در آموزش جوان ویژگی‌های محوری هستند. تصمیم­گیری برای مشارکت، ترکیبی از نیروهای منفی و مثبت در فرد و محیط می‌باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-       اهداف پژوهش

1-3-1-اهداف کلی:  

1-تعیین کیفیت برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شیراز

  • تعیین کیفیت محیط حمایتی دانشکده در دانشگاه شیراز
  • تعیین کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز
  • مطالعه ارتباط بین کیفیت برنامه درسی اجرا شده، کیفیت محیط حمایتی دانشکده و کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز

5-مطالعه قدرت کیفیت برنامه درسی اجرا شده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

6-مطالعه قدرت کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

7- مطالعه قدرت همزمان کیفیت برنامه درسی اجرا شده و کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

 

1-3-2- اهداف جزئی:

  • مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت برنامه درسی اجرا شده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان
  • مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت محیط حمایتی دانشکده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.
  • مقایسه مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.