سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان 

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل های استرس

1-10-2-2 مدل هانس سلیه

هانس سلیه را می توان نخستین کسی دانست که مفهوم استرس را به عنوان پدیده ای تازه در دنیا مطرح نمود و کاربرد سنتی را ملغی دانست سلیه استرس را به درجه فرسودگی و از هم گسیختگی براثر فشار زندگی تعریف نمود. سلیه برای توجیه این که چگونه استرس طولانی موجب تغییرات ساختارهای اندام های درونی می گردد الگویوطی آن حالتی را توصیف نمود که بوسیله یک سندرم عیان می گردد یعنی بوسیله یک سری جریانات و حوادث پشت سر هم عیان می گردد اولین سندرم را سندرم سازگاری عمومی GAS[1] نامید. بر اساس الگوهای هانس سلیهسه مرحله واکنش فیزیولوژیکی مخرب هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف: در مرحله اول بدن وارد مرحله هشدار یا عکس العمل یا آماده باش می گردد. بدن دستگاه عصبی خود مختار را برای برخورد با رویدادهای استرس زا بسیج می کند در واقع این مرحله پاسخ پیچیده ای می باشد که به تعبیر سلیه از عامل فشار نشات میگیرد.

ب: در مرحله دوم یعنی مرحله مقاومت ، فعالیت همپاتیک می گردد: در واقع در این مرحله بدن دستگاه عصبی خود را برای هم خوانی با در خواست های استرس زا متناسب می کند در این مرحله فرد می کوشد توازن تعادل حیاتی خود را نیز حفظ کند: در این مرحله بدن برای مبارزه با فشار آماده می گردد.

ج: مرحله تخلیه تحلیل رفتگی یا فرسودگی می باشد که بدن بالاخره قدرت مقاومتش را از دست می دهد و چنانچه مرحله استرس زا ادامه یابد ممکن می باشد از حال رفتن یا مرگ اتفاق افتد  (پور اسدی ،1383؛32-33)

هانس سلیه را می توان نخستین کسی دانست که در 1956 استرس را به عنوان پدیده تازه ای در نوع خود به گونه کامل تبیین می دهد.

سلیه که توجه خود را بر پاسخ بدن در برابر خواسته هایی که بر آن وارد می شوند متمرکز کرده بود ، معتقد بود که این پاسخ ، اسخی غیراختصاصی می باشد مقصود او از این اصطلاح آن می باشد که خواسته هایی که بدن با آن ها رو به رو می گردد خواه درونی خواه بیرونی ، هر چه باشند. پاسخ فردی که در معرض استرس قرار می گیرد از الگوی عام و یکسانی پیروی می کند و این الگوی معین را سندرم سازگاری عمومی نامید.

[1]General Adaptation Syndrome

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1  اهداف پژوهش

1-3-1 هداف اصلی

تبیین تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان

2-3-1  اهداف فرعی

  • تعیین تاثیر استرس شغلی بر عملکرد کارکنان
  • تعیین تاثیر  بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان
  • تعیین تاثیر استرس شغلی و عملکرد کارکنان با عامل میانجی بی تفاوتی کارکنان