سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

4مدل کیم و ورچیا [1] 

بعضی افراد مطلع در بازار از قبیل سهامداران عمده اطلاعات عمومی (مانند اعلان سهام )را به سمت اطلاعات محرمانه سوق می دهند بدیهی می باشد که این افراد دارای مزیت اطلاعاتی نسبت به سایرین هستند و از این رو قادرند تا ارزیابی بهتری نسبت به عملکرد موسسه از طریق اعلان سود داشته باشند البته تمرکز اصلی آنها بر چگونگی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی در مبادلات افراد مطلع پیرامون زمان اعلان سود می باشد .از نظر آنان اعلان سود منجر به افزایش حجم مبادله و گسترش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد که اثرات این اعلان ها به  دو صورت می باشد.

اول: اعلان های سود زمینه را برای معامله برابر و یکسان در بازار فراهم می کند زیرا منجر به انتشار اطلاعات برای همه افراد حاضر در بازار می گردد و بدین ترتیب بایستی شاهد افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در روزهای قبل از اعلان سود باشیم.

دوم : بازار متشکل از افرادی می باشد که توانایی های متفاوتی در پردازش اطلاعات دارند طبق این دیدگاه عدم تقارن اطلاعاتی نباید قبل از اعلان سود افزایش یابد بلکه بایستی در یک سطح صعودی در پی اعلان سود باقی بماند زیرا بعضی از معامله گران قادر به پردازش بهتر اطلاعات هستند و این اطلاعات می باشد که موجب افزایش حجم مبادلات در یک محیط دارای نقدینگی کم تر می گردد نه عدم تقارن اطلاعاتی در این زمان معامله گران غیر مطلع به دلیل افزایش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از انجام مبادله خودداری می کنند. [14]

 

 

    (2-10-5مدل اسکات[2] و همکاران

مطابق با نظر اسکات وقتی یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر دارای مزیت اطلاعاتی باشد سیستم اقتصادی از دیدگاه اطلاعات نا متقارن  می باشد و این عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از وجود اطلاعات درون سازمانی می باشد حتی اگر قیمت به گونه کامل تمام اطلاعات موجود در بازار را به همگان منعکس کند باز هم این احتمال هست افراد درون سازمان نسبت به افراد خارج سازمان دارای اطلاعات بیشتری باشند در این زمان این افراد از مزیت داشتن اطلاعات بهره گیری میکنند و به منافع بیشتری دست می یابند زمانی که سرمایه گزاران خارجی از این موضوع اگاه شوند بدیهی می باشد مبالغی را که آماده بودند در صورت وجود اطلاعات کامل برای اوراق بهادار پرداخت کنند نمی پردازند و بدین گونه در برابر زیان های احتمالی ناشی از وجود اطلاعات محرمانه واکنش نشان می دهند. [14]

[1] Kim & Verrecchia

[2] Scott

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از اجراء :

هدف از انجام پژوهش پیش رو مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می باشد.

در واقع هدف از انجام این پژوهش رامی توان پاسخ به سوالات زیر دانست:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– آیا عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی ارتباط معناداری دارد؟

– در صورت وجود ارتباط این ارتباط چگونه می باشد؟

– آیا می توان با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی ریسک نقدینگی را نیز تحت کنترل در آورد؟

– …