سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

ریسک نقدینگی بازار():از فرمول زیل قابل محاسبه می باشد:

که در آن  نقدینگی بازار و و  به ترتیب میانگین و انحراف معیار نقدینگی بازار در دوره پژوهش می باشند.

6-2-11-1) اندازه شرکت():از فرمول زیر قابل محاسبه می باشد:

که در آن  لگاریتم طبیعی ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت در انتهای سال t و  میانه ارزش بازار شرکتهای نمونه می باشد.

 

7-2-11-1) قیمت سهام():از لگاریتم طبیعی قیمت سهام در انتهای سال t بدست می آید.

8-2-11-1) نقدشوندگی سهام():با معکوس کردن شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بدست می آید.

 

9-2-11-1) مازاد بازده بازار[1]():

که در آن  ارزش موزون بازده بازار در سال t   و  بازه بدون ریسک در سال t می باشد.

10-2-11-1) فاکتور ریسک مبتنی بر اندازه[2] ():اختلاف میان بازده سبد سهام شرکتهای کوچک و  بازده سبد سهام شرکتهای بزرگ می باشد.

11-2-11-1) فاکتور ریسک مبتنی بر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام[3]():اختلاف میان بازده سبد سهام شرکتهای با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و بازده سبد سهام شرکتهای با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین می باشد.

12-2-11-1) فاکتور ریسک برتری[4]():اختلاف میان بازده سبد سهام برنده و سبده سهام بازنده می باشد.

12-1)  تعریف واژه گان کلیدی :

عدم تقارن اطلاعاتی[5]: در عدم تقارن اطلاعاتی ، اطلاعات یک طرف مبادله بیش از طرف دیگر می باشد.یعنی اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن و نابرار بین افراد توزیع می گردد که نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد ایجاد می نماید.

شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش[6] :” اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش می باشد  ]27[که مانند معیارهای نقدشوندگی می باشد که در تحقیقات اخیر به عنوان نماینده عدم تقارن اطلاعاتی مورد مطالعه قرارگرفته می باشد.

تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خریدو پایین ترین قیمت پیشنهادی فروش را، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می نامند و معامله زمانی رخ می دهد که بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایینترین قیمت پیشنهادی فروش، برابر باشند.]7[

نقدشوندگی[7]:  نقدشوندگی ، به این معنی می باشد که بتوان دارایی را بدون تحمل ضرر و زیان وهزینه ، به پول نقد تبدیل نمود.]6[

دوگونه نقدینگی هست:

نقدشوندگی بازار یک ورقه بهادارزمانی مطلوب می باشد که به راحتی بتوان آن را معامله نمود، به اظهار دیگر شکاف بین قیمت‌های پیشنهاد خرید و فروش وارده برای آن کم ، نوسانات این دامنه کم و انعطاف قیمتی‌اش بالا باشد و البته همچنین کسب اطلاعات در مورد آن آسان باشد .

[1] Market excess return

[2] Size-related risk factor

[3] Book-to-market-ratio risk factor

[4] Momentum risk factor

[5] Information Asymmetry

[6] Bid-ask Spread

[7] Liquidity

[8] Market Liquidity

[9] Funding liquidity

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از اجراء :

هدف از انجام پژوهش پیش رو مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می باشد.

در واقع هدف از انجام این پژوهش رامی توان پاسخ به سوالات زیر دانست:

– آیا عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی ارتباط معناداری دارد؟

– در صورت وجود ارتباط این ارتباط چگونه می باشد؟

– آیا می توان با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی ریسک نقدینگی را نیز تحت کنترل در آورد؟

– …