سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی دانشکده و مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-4-  سؤالات پژوهش

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-1- سؤالات کلی:

 

1-کیفیت برنامه درسی اجرا شده از دیدگاه دانشجویان به چه اندازه می باشد؟

2- کیفیت محیط حمایتی دانشکده از دیدگاه دانشجویان به چه اندازه می باشد؟

3- مهارت­های سطوح برتر تفکر از دیدگاه دانشجویان به چه اندازه می باشد؟

4-آیا ارتباط معناداری بین کیفیت برنامه درسی اجرا شده، کیفیت محیط حمایتی دانشکده و مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز هست؟

5-آیا کیفیت برنامه درسی اجرا شده، پیش­بینی کننده معنادار مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز می­باشد؟

6- آیا کیفیت محیط حمایتی دانشکده، پیش­بینی کننده معنادار مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز می­باشد؟

  • آیا تعامل کیفیت برنامه درسی اجرا شده و کیفیت محیط حمایتی دانشکده به گونه همزمان، پیش­بینی کننده معنادار مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز می­باشد؟

 

1-4-2- سؤالات جزئی:

 

  • آیا تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان زن و مرد دانشگاه شیراز از کیفیت برنامه درسی اجرا شده هست؟
  • آیا تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه شیراز از کیفیت برنامه درسی اجرا شده هست؟
  • آیا تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان زن و مرد دانشگاه شیراز از کیفیت محیط حمایتی هست؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-       اهداف پژوهش

1-3-1-اهداف کلی:  

1-تعیین کیفیت برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شیراز

  • تعیین کیفیت محیط حمایتی دانشکده در دانشگاه شیراز
  • تعیین کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز
  • مطالعه ارتباط بین کیفیت برنامه درسی اجرا شده، کیفیت محیط حمایتی دانشکده و کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز

5-مطالعه قدرت کیفیت برنامه درسی اجرا شده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

6-مطالعه قدرت کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

7- مطالعه قدرت همزمان کیفیت برنامه درسی اجرا شده و کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

 

1-3-2- اهداف جزئی:

  • مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت برنامه درسی اجرا شده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان
  • مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت محیط حمایتی دانشکده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.
  • مقایسه مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.