سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی دانشکده و مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

سؤالات جزئی:

 

 • آیا تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان زن و مرد دانشگاه شیراز از کیفیت برنامه درسی اجرا شده هست؟
 • آیا تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه شیراز از کیفیت برنامه درسی اجرا شده هست؟
 • آیا تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان زن و مرد دانشگاه شیراز از کیفیت محیط حمایتی هست؟
 • آیا تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه شیراز از کیفیت محیط حمایتی هست؟
 • آیا تفاوت معناداری بین مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان زن و مرد دانشگاه شیراز هست؟
 • آیا تفاوت معناداری بین مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه شیراز هست؟

 

1-4-  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 

1-5-1-تعاریف مفهومی:

 

برنامه درسی اجرا شده:

مجموعه اقدامات و فعالیت­های یاددهی- یادگیری می باشد که بر اساس برنامه درسی مورد نظر و آن چیز که که اساتید از آن برداشت کرده­اند در محیط واقعی دانشگاه و کلاس­های درس به اجرا در می­آید. این برنامه در سطح کلاس درس می باشد و در واقع تفسیر و برداشتی از برنامه درسی قصد شده توسط اساتید می باشد که با در نظر داشتن تجربه و اعتقاد آنها در کلاس درس به اجرا در می­آید (اسکیمدت و همکاران، 1997). همچنین گلثورن، بوشه و وایتهد[1] برنامه درسی اجرا شده را برنامه درسی انتقال یافته و برنامه درسی به عنوان تدریس معلم که در اقدام نظاره می گردد تعریف نموده­اند. به تعبیری تصمیمات معلمان درمورد برنامه درسی تعیین کننده اندازه اطلاعاتی می باشد که در کلاس آموزش داده می گردد و تحت تاثیر عوامل و متغیرهای متعددی قرار می‌گیرد مانند محدودیت‌های فیزیکی، قانونی، زمانی و … (گلوثورن، بوشه و وایتهد، 2009).

[1] – Glatthorn & Boschee & Whitehead

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-       اهداف پژوهش

1-3-1-اهداف کلی:  

1-تعیین کیفیت برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شیراز

 • تعیین کیفیت محیط حمایتی دانشکده در دانشگاه شیراز
 • تعیین کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز
 • مطالعه ارتباط بین کیفیت برنامه درسی اجرا شده، کیفیت محیط حمایتی دانشکده و کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز

5-مطالعه قدرت کیفیت برنامه درسی اجرا شده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

6-مطالعه قدرت کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

7- مطالعه قدرت همزمان کیفیت برنامه درسی اجرا شده و کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

 

1-3-2- اهداف جزئی:

 • مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت برنامه درسی اجرا شده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان
 • مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت محیط حمایتی دانشکده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.
 • مقایسه مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.